الکتروموتور 3 کیلووات


الکتروموتور ۳ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۶۰
جریان نامی (A) ۱۰.۸∆/۶.۲Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۰.۰۱
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۳ کیلووات ۷۵۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۷۰۰
جریان نامی (A) ۱۴.۲۵∆/۸.۲۳Y
گشتاور نامی (N.M) ۴۰.۹۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۳ کیلووات ۱۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۶۰
جریان نامی (A) ۷.۲∆/۴.۱۸Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۹.۸۴
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۳ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۳
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۱۵
جریان نامی (A) ۱۲∆/۶.۹۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۲۰.۲۵
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید