الکتروموتور 5/5 کیلووات


الکتروموتور ۵/۵ کیلووات ۳۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۵.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۲۸۹۵
جریان نامی (A) ۱۱.۳∆/۶.۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۱۸.۱۴
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۵/۵ کیلووات ۷۵۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۵.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۷۱۰
جریان نامی (A) ۱۳.۶∆/۷.۸۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۷۳.۹۷
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۵/۵ کیلووات ۱۰۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۵.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۹۵۰
جریان نامی (A) ۱۲.۹∆/۷.۴۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۵۵.۳
تعداد فاز ۳

الکتروموتور ۵/۵ کیلووات ۱۵۰۰ دور 

قدرت خروجی (KW) ۵.۵
سرعت در بار نامی (RPM) ۱۴۳۰
جریان نامی (A) ۱۱.۷∆/۶.۷۵Y
گشتاور نامی (N.M) ۳۶.۷۳
تعداد فاز ۳

برای اطلاع از موجودی سایر برند ها تماس بگیرید